O POUZP

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z.s. (POUZP) je dobrovolný spolek spolčující fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání a odborová organizace spolčující zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. POUZP je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy a všech ostatních organizacích, s nimiž spolupracuje při prosazování společných zájmů včetně organizace a realizace vzdělávacích aktivit, a to prostřednictvím zdravotnických i nezdravotnických odborů činnosti.

Historie:

 • Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska (POUZPČMS) vznikla v roce 1990 jako profesní organizace
 • V roce 1991 přidala ke svému názvu titul odborová
 • Spolčuje zdravotnické pracovníky k obhajobě jejich profesních, odborových, ekonomických a sociálních práv
 • Uzavírá kolektivní smlouvy, má kompetence k připomínkování zákonů
 • Vytváří profesní sekce pod Vzdělávacím poradenským střediskem (VPS) POUZP jako podporu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.
 • 5.2009 Valná hromada POUZPČMS odsouhlasila změnu názvu na Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků
 • Působení: celorepubliková

 

Hlavním poslání POUZP:

 • Ochrana a obhajování práv, potřeb a zájmů členů, zejména v oblasti ekonomické, mzdové, pracovně-právní a sociální,
 • Kolektivní vyjednávání a předkládání návrhů zaměstnavatelů orgánům státní moci a správy a dalším organizacím a institucím,
 • Prosazování a obhajoba práv a zájmů členů na základě využívání zákonných prostředků, včetně stávky,
 • Prosazování náležitého uplatnění společenského a profesního postavení zdravotnických pracovníků.

 

Členství v POUZP:

 • Členství v POUZP je kolektivní i individuální.
 • Nejvyšším orgánem je Valná hromada, kterou svolává Rada POUZP zpravidla jednou za čtyři roky.